อุปกรณ์ในห้องแล็ป

เครื่องมือสำคัญในโรงงานอุตสาหกรรม

ปัจจุบันประเทศไทยเรานั้นได้มีการเพิ่มขึ้นของจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก โดยเราจะเห็นได้จากตามเมืองใหญ่ต่าง ๆ ในแต่ละภูมิภาคมักมีโรงงานอุตสาหกรรมรายล้อมรอบด้าน ซึ่งก็ประกอบไปด้วยอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ยกตัวอย่างเช่นในแถบโซนภาคกลางจะเต็มไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับยานยนต์ และสินค้าอุปโภคบริโภค รวมไปถึงเป็นแหล่งอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าไปยังภูมิภาคหรือจังหวัดอื่น ๆ โดยในการประกอบธุรกิจหรือการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมนั้นรู้หรือไม่ว่ามีเครื่องมือที่สำคัญและจำเป็นต้องใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งนับเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทุกโรงงานอุตสาหกรรมนั้นต้องมีและขาดไม่ได้ เครื่องมือสำคัญและจำเป็นในโรงงานอุตสาหกรรม ในโรงงานอุตสาหกรรมทุกแห่งจำเป็นต้องมีการติดตั้งเครื่องมือวัดค่าต่าง ๆ ไว้ภายในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งตัวเครื่องวัดเหล่านี้สามารถหาซื้อได้จากตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวัดต่างๆ หรือร้านที่จำหน่าย อุปกรณ์ในห้องแล็ป ด้วยก็อาจจะมี โดยตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวัดเหล่านี้จะมีอยู่ทั่วทุกจังหวัดและภูมิภาคหรือแม้กระทั่งในอินเตอร์เน็ตก็จะสามารถหาตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวัดได้เช่นกัน ทั้งนี้เครื่องมือวัดที่พูดถึงที่จำเป็นและสำคัญในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นมีดังต่อไปนี้ เครื่องวัดอุณหภูมิ ซึ่งเครื่องวัดอุณหภูมินั้นจะเป็นตัวสำคัญในการควบคุมอุณหภูมิในโรงงานอุตสาหกรรมว่าควรที่จะอยู่ที่ปริมาณเท่าไหร่ถึงจะดี ซึ่งตัวเครื่องวัดอุณหภูมินี้จะเป็นประโยชน์มากสำหรับอุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะพวกอาหารกระป๋องหรืออาหารแช่แข็งที่ต้องมีการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในอุณหภูมิที่พอเหมาะ พร้อมกับนำไปเก็บไว้ในโกดังที่มีอุณหภูมิตามที่ต้องการและคงที่ ซึ่งเครื่องวัดอุณหภูมิจะตอบโจทย์สำหรับอุตสาหกรรมเหล่านี้ เครื่องวัดความชื้น ภายในโรงงานอุตสาหกรรมต้องมีความชื้นสัมพัทธ์ที่ดีและเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศภายในโรงงาน ดังนั้นเครื่องวัดความชื้นจึงเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ภายในโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องตรวจจับแก๊สหรือเครื่องวัดแก๊ส แน่นอนว่าภายในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มักมีการใช้แก๊สเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่ทำเกี่ยวกับอาหาร หรือการหุงต้มต่าง ๆ มักใช้แก๊สเป็นองค์ประกอบหลัก ดังนั้นการที่โรงงานมีเครื่องตรวจจับแก๊สนั้นเป็นการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหลของแก๊สรวมไปถึงหากมีการรั่วไหลของแก๊สเราสามารถรู้เท่าทันเหตุการณ์เพื่อที่จะได้หาวิธีการป้องกันและรับมือได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัยทั้งกับตัวพนักงานและตัวโรงงานเอง จากเครื่องมือวัดพื้นฐานที่สำคัญสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมนั้นถือเป็นเครื่องมือขั้น basic ที่ทุกโรงงานต้องมีซึ่งสามารถหาซื้อได้จากตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวัดของบริษัทจัดจำหน่ายได้ทั่วประเทศ